Etnologiskt frågelistmaterial kommer till användning i nya sammanhang

158462_lundgren-britta-portratt-maw

Britta Lundgren, professor i etnologi, Umeå universitet

Under hösten 2009, mitt under svininfluensapandemin, skickade Folklivsarkivet i Lund ut en s k kortfrågelista som handlade om pandemin och den pågående massvaccinationen. Kortfrågelistor används vid arkivet för att fånga upp dagsaktuella skeenden. Frågelistan sändes ut till 123 personer, varav 66 svarade (21 män och 44 kvinnor). Med utgångspunkt i svaren har Britta Lundgren, professor i etnologi vid Umeå universitet, skrivit artikeln ’Rhyme or reason?’ Saying no to mass vaccination: subjective re-interpretation in the context of the A(H1N1) influenza pandemic in Sweden 2009-2010. Artikeln är nu publicerad som open access I tidskriften Medical Humanities.  För att läsa artikeln klicka här

I svaren på frågelistan har kvinnor och män  berättat om sina upplevelser av den pågående pandemin och sina ställningstaganden inför massvaccinationen. I artikeln behandlas främst svaren från dem som beslutat att inte vaccinera sig och de motiv som de angett till detta. Det här frågelistmaterialet är speciellt intressant eftersom svaren inkom innan biverkningarna från narkolepsi efter Pandemrix-vaccinet var kända. Svaren beskriver hur människor pendlar mellan tillit och misstro gentemot myndigheter och läkemedelsföretag. Det är mycket viktigt att denna typ av kunskap kan användas i framtiden när det gäller pandemiberedskap och för att tillskapa en ökad kunskap om människors uppfattningar och förväntningar inför en situation som en pandemi kan innebära. Detta etnologiska material skapar en ny typ av kunskap när det gäller att förstå hur människor tolkar och bedömer såväl vad de kan lita på som vad de är rädda för.

Som en fortsättning på detta arbete har Britta Lundgren konstruerat en mera omfattande frågelista – Förkylning och influensa – som sänds ut från Nordiska museet i Stockholm och parallellt också i Norge från Norsk Etnologisk Gransking. Här ges möjligheter att jämföra två nordiska länder och människors syn på hälsa och sjukdom, smitta och immunförsvar, såväl rörande vardagliga förkylningar som vid säsongsinfluensa och influensapandemier. Detta material bearbetas nu av Britta Lundgren i Sverige och Karine Aasgaard Jansen i Norge.

”Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?”

158462_lundgren-britta-portratt-maw

Britta Lundgren, professor i etnologi, medverkade den 5:e mars 2015 på temadagen Samhällets utmaningar 2015 som anordnades av Umeå universitet och SLU. Britta talade om lärdomar av massvaccineringen i samband med utbrottet av svininfluensan. Dagen filmades av UR Samtiden och föreläsningarna kan nu ses online på UR:s hemsida.

Se Britta Lundgrens presentation Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?”.

Svininfluensan och berättelsers makt

På institutionen pågår ett stort forskningsprojekt vid namn ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar” som leds av professor Britta Lundgren. Med avstamp i svininfluensan och de farhågor som uppstod 2009 studeras allmänhetens och myndigheters oro och resonemang före, under och efter epidemin och den massvaccination som initierades. Till projektet är även postdoktor Karine Aasgaard Jansen knuten. Karine jämför de olika skandinaviska ländernas inställningar.

Här kan ni läsa en intervju med Britta om projektet.