Britta Lundgren prisad av Kungliga Gustav Adolfs Akademien

britta

Britta Lundgren. Foto: Matilda Marshall

Idag har vi firat professor Britta Lundgren som tilldelas pris av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ur Torsten Janckes minnesfond. Britta tilldelas priset med för ”…grundläggande och betydelsefulla insatser att anbringa och utveckla etnologins genusperspektiv”. Läs mer på Humanistiska fakultetens hemsida.

Britta kommer att få sitt pris på Uppsala slott den 6 november på akademins sammankomst, men redan idag firade vi alltså med prinsesstårta. Grattis Britta!

prinsesstarta

Foto: Matilda Marshall

Bullens pilsnerkorv, One Health och etnologiska studier

a726601083fe1328_org

Under sommaren 1953 skedde det så kallade Alvesta-utbrottet i Sverige. Det var ett utbrott av salmonella (då kallat paratyfus) i charkuterivaror från ett slakteri i Alvesta. Utbrottet förvärrades av en pågående arbetskonflikt, en värmebölja och brutna kylkedjor för transporterna av köttvaror från slakteriet. Nästan 9000 personer över hela landet insjuknade och 90 personer avled. Allmänhetens reaktioner var starka och för att sedermera återskapa förtroendet för charkuterivaror lanserades en garanterat salmonellafri köttkonserv, Bullens pilsnerkorv, där den dåvarande kände kocken Erik ”Bullen” Berglund fick personifiera korvprodukten och dess kvalitet.

salmonella

Tidningsurklipp som tidigare publicerats i SVA – 100 år av kunskap, och kom ut 2011. SVA betyder Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Utbrottet kom att bli början på ett intensifierat arbete för att skydda från framtida salmonellautbrott och också starten för att utveckla särskilda instanser för smittspårning och smittskydd, vilka sedan kom övergå i bland annat Smittskyddsinstitutet (ingår nu i Folkhälsomyndigheten).

Salmonellautbrottet är ett exempel på sjukdomar som går under beteckningen zoonoser, d.v.s. sjukdomar vi delar med djur. Det ökade medvetandet om zoonoser och hur människors och djurs villkor är sammanflätade har resulterat i den pågående vetenskapliga och politiska rörelsen ”One Health”. Den innefattar en världsomspännande strategi för mång- och tvärvetenskapligt samarbete inom alla aspekter av hälsa för människor och djur i samspel med miljön. One Health handlar bland annat om hur myndigheter och forskare bättre måste samarbeta för att lösa de utmaningar som den globala sjukdomsbördan utgör.

Det finns många brännande frågor att ta tag i. En sådan är antibiotikaresistens där kopplingarna mellan djur och människor är uppenbara. Brister inom djurhållning, matproduktion, nya infektionshot, hoten om nya pandemier och hur beredskap mot dessa kan utformas är frågor där One Health-perspektivet behövs och där kunskapsbasen måste breddas med nya vetenskapliga perspektiv. Det rör frågor rörande t.ex. värderingar, etik och moral, tillit, risk, hierarkier och makt. Likaledes teman kring livsstil, konsumtionsvanor, relationer, vardagsliv och yrkesliv. Här behövs etnologerna som med sina teorier och metoder kan skapa en djupare och användbar kunskap om dessa komplexa förlopp.

IMG_0031
– Britta Lundgren, professor i etnologi

Britta Lundgren tilldelas Umeå universitets förtjänstmedalj 2016

158462_lundgren-britta-portratt-maw

Britta Lundgren får Umeå universitets förtjänstmedalj 2016 för sina betydelsefulla insatser för universitetet.

I dag säger vi grattis till Britta Lundgren, professor i etnologi, som får Umeå universitets förtjänstmedalj 2016 för sina betydelsefulla insatser för universitetet!

I universitetets pressmeddelande står det: ”Britta har förtjänstfullt verkat för att utveckla Umeå universitet genom en rad ledande universitetsuppdrag. Inte minst genom sina uppdrag som dekan för humanistisk fakultet under en svår period, som ledamot i universitetsstyrelsen och i att bygga upp och utveckla av den framgångsrika Genusforskarskolan.

Som dekan bedrev Britta Lundgren ett framgångsrikt utvecklingsarbete under rubriceringen Humanistisk offensiv. En övergripande ambition var att utveckla humaniora och synliggöra humanistiska kompetenser för universitet, samhälle och näringsliv. Britta Lundgren har förtjänstfullt varit ansvarig för uppbyggandet av Genusforskarskolan och var dess föreståndare åren 2000–2006. Mellan 2007–2012 var hon forskningsledare för det stora forskningsprogrammet Challenging Gender, som utsågs till Center of Gender Excellence av Vetenskapsrådet.

Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på det genusteoretiska fältet. I projektet Tillit under omprövning har Britta Lundgren studerat sorgeprocesser när människor mist en anhörig genom oväntad död i olyckor. Sedan 2012 är hon verksam inom området Medical Humanities med inriktning på kulturella aspekter på smitta och vaccination”.

Jämte Britta tilldelas även Umeå universitets rektor Lena Gustafsson förtjänstmedaljen.

Vi gläds med vår kollega och hälsar grattis!

Två nya boksläpp

I dagarna har två nya antologier utkommit med bidrag från ett flertal Umeåetnologer.

12715624_1733570453529690_2871809737287581631_n

Cross-Cultural Interviewing. Feminist experiences and reflections.

I antologin Cross-Cultural Interviewing. Feminist Experiences and Reflections tar forskarna utgångspunkt i egna erfarenheter av kvalitativa intervjuer och olika dilemman de stött på i intervjusituationen. Medverkar gör bland annat etnologerna Marianne Liliequist, Britta Lundgren, Katarzyna Wolanik Boström, Anna Sofia Lundgren, Angelika Sjöstedt Landén och Ida Kock.

Anna Sofia Lundgren och Anna Johansson medverkar i en ny antologi inom fältet digital humaniora: Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities. Boken introducerar bland annat tekniker och metoder för forskare att läsa in digitalt material. 

43199_anna-j-web

Anna Johansson medverkar i ny antologi inom fältet Digital Humaniora

ASLundgren

Anna Sofia Lundgren medverkar i ny antologi inom fältet Digital Humaniora

Mycket verkstad hos Umeåetnologerna inför julen

Så här nära julen händer det mycket hos etnologerna på Umeå universitet. Som en trevlig och tidig julklapp har tidskriften Kulturella Perspektiv fått förnyat stöd från Vetenskapsrådet. Tidskriften får drygt en halv miljon kronor för att fortsätta hålla högsta vetenskapliga kvalitet! Läs mer här.

Karine Aasgaard Jansens föredrag på WHO om Chikungunya går nu att lyssna på tillsammans med en powerpointpresentation. Se här!

Professor Britta Lundgren har utsetts till ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. Här kan du läsa mer om denna nyhet.

Matilda Marshall har blivit intervjuad i webtidningen Aspiranten som drivs av journaliststudenter vid Umeå universitet. Läs intervjun om julklappar och välgörenhet här.

2015-12-15 15.57.19

Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik. Jens Lindberg (2015).

Och till sist vill vi passa på att påminna om att Jens Lindberg disputerar på fredag den 18 december klockan 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Varmt välkomna!

Ny termin – nya etnologiska perspektiv

Höstterminen har precis dragiföreläsning pågår kopiat igång och vi välkomnar våra nya studenter!

Det är mycket som händer nu i höst. Förutom alla kurser har vi även disputationer på gång. Först ut, fredag den 25:e september klockan 10, är Magnus Stenius som disputerar med sin avhandling om MMA-sport: The Body in Pain and Pleasure, an Ethnography of Mixed Martial Arts. Mer om detta inom kort.

På Kafé Station kommer både Britta Lundgren (15 oktober) och Kristina Sehlin MacNeil (12 november) hålla vetenskapsluncher. Läs mer om vetenskapsluncherna.

Redan nu kan ni lyssna på Kristina Sehlin MacNeil, doktorand i etnologi, som igår intervjuades i Sameradion om kulturellt och strukturellt våld. Kristina berättar om en debattartikel som publicerades i Aftonbladet av LKAB och Laevas sameby för två år sedan och problematiken med denna debattartikel. Kristina har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel om ämnet i Ethnologia Scandinavica (vol 45, 2015): Shafted: A Case of Cultural and Structural Violence in the Power Relations Between a Sami Community and a Mining Company in Northern Sweden. Lyssna på intervjun.

Återigen, välkomna till en spännande hösttermin!

Etnologiskt frågelistmaterial kommer till användning i nya sammanhang

158462_lundgren-britta-portratt-maw

Britta Lundgren, professor i etnologi, Umeå universitet

Under hösten 2009, mitt under svininfluensapandemin, skickade Folklivsarkivet i Lund ut en s k kortfrågelista som handlade om pandemin och den pågående massvaccinationen. Kortfrågelistor används vid arkivet för att fånga upp dagsaktuella skeenden. Frågelistan sändes ut till 123 personer, varav 66 svarade (21 män och 44 kvinnor). Med utgångspunkt i svaren har Britta Lundgren, professor i etnologi vid Umeå universitet, skrivit artikeln ’Rhyme or reason?’ Saying no to mass vaccination: subjective re-interpretation in the context of the A(H1N1) influenza pandemic in Sweden 2009-2010. Artikeln är nu publicerad som open access I tidskriften Medical Humanities.  För att läsa artikeln klicka här

I svaren på frågelistan har kvinnor och män  berättat om sina upplevelser av den pågående pandemin och sina ställningstaganden inför massvaccinationen. I artikeln behandlas främst svaren från dem som beslutat att inte vaccinera sig och de motiv som de angett till detta. Det här frågelistmaterialet är speciellt intressant eftersom svaren inkom innan biverkningarna från narkolepsi efter Pandemrix-vaccinet var kända. Svaren beskriver hur människor pendlar mellan tillit och misstro gentemot myndigheter och läkemedelsföretag. Det är mycket viktigt att denna typ av kunskap kan användas i framtiden när det gäller pandemiberedskap och för att tillskapa en ökad kunskap om människors uppfattningar och förväntningar inför en situation som en pandemi kan innebära. Detta etnologiska material skapar en ny typ av kunskap när det gäller att förstå hur människor tolkar och bedömer såväl vad de kan lita på som vad de är rädda för.

Som en fortsättning på detta arbete har Britta Lundgren konstruerat en mera omfattande frågelista – Förkylning och influensa – som sänds ut från Nordiska museet i Stockholm och parallellt också i Norge från Norsk Etnologisk Gransking. Här ges möjligheter att jämföra två nordiska länder och människors syn på hälsa och sjukdom, smitta och immunförsvar, såväl rörande vardagliga förkylningar som vid säsongsinfluensa och influensapandemier. Detta material bearbetas nu av Britta Lundgren i Sverige och Karine Aasgaard Jansen i Norge.

”Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?”

158462_lundgren-britta-portratt-maw

Britta Lundgren, professor i etnologi, medverkade den 5:e mars 2015 på temadagen Samhällets utmaningar 2015 som anordnades av Umeå universitet och SLU. Britta talade om lärdomar av massvaccineringen i samband med utbrottet av svininfluensan. Dagen filmades av UR Samtiden och föreläsningarna kan nu ses online på UR:s hemsida.

Se Britta Lundgrens presentation Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?”.

Svininfluensan och berättelsers makt

På institutionen pågår ett stort forskningsprojekt vid namn ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar” som leds av professor Britta Lundgren. Med avstamp i svininfluensan och de farhågor som uppstod 2009 studeras allmänhetens och myndigheters oro och resonemang före, under och efter epidemin och den massvaccination som initierades. Till projektet är även postdoktor Karine Aasgaard Jansen knuten. Karine jämför de olika skandinaviska ländernas inställningar.

Här kan ni läsa en intervju med Britta om projektet.