Nytt nummer av Kulturella Perspektiv ute!

2015-11-04 12.43.05

KP nr 2/2015

Senaste numret av Kulturella Perspektiv har levererats från tryckpressarna! I detta nummer kan du läsa om smutsig etnografi (Kim Silow Kallenberg), vigselritualer (Barbro Blehr), välfärdsfantasier i Storbritannien (Karen West och Anna Sofia Lundgren) och jazz i Ghana (Helena Wulff).

Mer om tidskriften Kulturella Perspektiv finner du på institutionens hemsida.

Etnologiskt frågelistmaterial kommer till användning i nya sammanhang

158462_lundgren-britta-portratt-maw

Britta Lundgren, professor i etnologi, Umeå universitet

Under hösten 2009, mitt under svininfluensapandemin, skickade Folklivsarkivet i Lund ut en s k kortfrågelista som handlade om pandemin och den pågående massvaccinationen. Kortfrågelistor används vid arkivet för att fånga upp dagsaktuella skeenden. Frågelistan sändes ut till 123 personer, varav 66 svarade (21 män och 44 kvinnor). Med utgångspunkt i svaren har Britta Lundgren, professor i etnologi vid Umeå universitet, skrivit artikeln ’Rhyme or reason?’ Saying no to mass vaccination: subjective re-interpretation in the context of the A(H1N1) influenza pandemic in Sweden 2009-2010. Artikeln är nu publicerad som open access I tidskriften Medical Humanities.  För att läsa artikeln klicka här

I svaren på frågelistan har kvinnor och män  berättat om sina upplevelser av den pågående pandemin och sina ställningstaganden inför massvaccinationen. I artikeln behandlas främst svaren från dem som beslutat att inte vaccinera sig och de motiv som de angett till detta. Det här frågelistmaterialet är speciellt intressant eftersom svaren inkom innan biverkningarna från narkolepsi efter Pandemrix-vaccinet var kända. Svaren beskriver hur människor pendlar mellan tillit och misstro gentemot myndigheter och läkemedelsföretag. Det är mycket viktigt att denna typ av kunskap kan användas i framtiden när det gäller pandemiberedskap och för att tillskapa en ökad kunskap om människors uppfattningar och förväntningar inför en situation som en pandemi kan innebära. Detta etnologiska material skapar en ny typ av kunskap när det gäller att förstå hur människor tolkar och bedömer såväl vad de kan lita på som vad de är rädda för.

Som en fortsättning på detta arbete har Britta Lundgren konstruerat en mera omfattande frågelista – Förkylning och influensa – som sänds ut från Nordiska museet i Stockholm och parallellt också i Norge från Norsk Etnologisk Gransking. Här ges möjligheter att jämföra två nordiska länder och människors syn på hälsa och sjukdom, smitta och immunförsvar, såväl rörande vardagliga förkylningar som vid säsongsinfluensa och influensapandemier. Detta material bearbetas nu av Britta Lundgren i Sverige och Karine Aasgaard Jansen i Norge.